اولین صورت جلسه کارگروه حفاظت ومدیریت اثرطبیعی – ملی دماوند در سال 1397

 

ردیف

 

مصوبات

 

1

مقررگردیدهریک دستگاههای عضوکارگروه،نماینده ثابت خود را ظرف مدت یک هفته بصورت مکتوب بیرخانه کارگروه معرفی نمایند.

 

2

هرگونه احداث جاده جدیددرارتفاع بیش از 2200 متربه سمت قله ماوند ممنوع می باشد.

 

3

هرگونه صدورجوازتاسیس و بهره برداری برای معادن جدید در منطقه ممنوع بوده و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نسبت به بررسی وابطال پروانه های معادن موجود در ارتفاع بیش از 1700 متر و در چارچوب قانون اقدام نموده و نتایج آن را به دبیرخانه ارسال نماید.

 

4

اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری ، نسبت به اصلاح و بازنگری طرح مرتعداری منطقه متناسب با ظرفیت چرایی دام در مراتع اقدام ونتایج آن راطی سه ماه آینده به دبیرخانه  کارگروه ارسال نماید.

 

5

فرمانداری شهرستان آمل با همکاری اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ، هیات کوهنوردی ،حفاظت محیط زیست شهرستان و نماینده تشکلهای مردم نهاد ، نسبت به مسدود نمودن مسیرهای اضافی به قله دماوند با استفاده از امکانات موجود در شهرستان اقدام نمایند.

 

6

مکان مناسبی از ساختمانهای متعلق به دولت در منطقه ، از سوی فرمانداری شهرستان آمل به منظورمدیریت قله دماوند ، به اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان واگذارشود.

 

7

درتجدید نظرطرحهای هادی روستاهای منطقه توسط بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی ، درجهت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وجلوگیری از گسترش طرحهای توسعه به اراضی ملی دقت کافی بعمل آید.

 

8

بخشداری منطقه با همکاری ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان با هرگونه ساخت و ساز غیر قانونی و غیر مجاز در زمینه های ملی وکشاورزی  اطراف روستا های منطقه برخورد جدی وقاطع داشته و گزارش آن را بصورت ماهیانه به دبیر خانه کارگروه ارسال نمایند.

 

9

بنیادمسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت سه ماه طرحی را جهت ساماندهی ساخت و سازدرروستاهای منطقه که منطبق با وضعیت طبیعی منطقه باشد ، تهیه وبه کارگروهارائه نماید.

 

10

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به بررسی اهلیت یکی از انجمن ها یا شرکتهای محلی و بومی جهت مدیریت یکپارچگی منطقه ، ظرف مدیت یک ماه آینده اقدام نماید.

این مجموعه پس از معرفی ،مکلف به تهیه وارسال طرح جامع و راهبردی طبیعت گردی منطقه (باالویت اشتغالزایی برای جوامع محلی و بومی ) به کارگروه طبیعت گردی استان بوده و پس از تصویب توسط همین مجموعه قابل اجرا می باشد.

 

11

حضورگروهی کوهنوردان و گردشگران در ارتفاع 2200 متر منوط به اخذ مجوز از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان می باشد . در صورت عدم اخذ مجوز ، فرمانداری شهرستان آمل مکلف به جلوگیری از ورود این گروهها به منطقه می باشد.

 

12

برگزاری هر گونه مانور در ارتفاع بالای 2000 متر منطقه ممنوع می باشد.

 

13

محدوده اثرطبیعی – ملی دماوند به ارتفاع 2200 متر به بالاتر اصلاح شود .

 

14

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فدراسیون کوهنوردی کشور در جلسه بعدی دعوت شوند.

 

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "اولین صورتجلسه کارگرده حفاظت و مدیریت اثر طبیعی-مل"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :